Sacred Heart Catholic Church, Hindmarsh [B 70970] • Photograph