Paddlesteamer 'Marion' near Paringa [B 60968] • Photograph