Christ Church Parish Hall, Kapunda [B 58330/24] • Photograph